Ansprechpartner Schülerbeförderung

 • Bei Fragen zu Schülermonatskarten wenden Sie sich bitte an:
  Frau Bärbel Großkinsky, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, Zimmer 1F-09
  Frau Yvonne Saboynik, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, Zimmer 1F-09
  Tel. (0731) 185 1522, Fax. (0731) 185 22 1522,
  E-Mail: schuelerbefoerderung@alb-donau-kreis.de
 • Bei Fragen zur Beförderung zur Schmiechtalschule bzw. zum Schmiechtalkindergarten in Ehingen-Berkach wenden Sie sich bitte an:
  Frau Yvonne Saboynik, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, Zimmer 1F-09,
  Tel. (0731) 185 1430, Fax. (0731) 185 22 1430,
  E-Mail: yvonne.saboynik@alb-donau-kreis.de